Svensk lag ger ett gott handlingsutrymme för aktiva trygghetsgrupper att verka. Till skillnad från vad somliga tror har inte bara grannsamverkan utan även medborgargarden stöd i lagen så länge de inte övergår i väpnade miliser. Det är alltså lagligt att driva både grannsamverkan och medborgargarden. Det gäller bara att hålla sig inom ramen för nödvärnsrätt och envarsgripande.

Men det måste sägas att det även är viktigt att tänka på att inte utsätta sig själv eller andra för onödiga risker. Misstänker du till exempel att någon är drogpåverkad, våldsbenägen eller beväpnad med kniv eller annat vapen kan det vara klokt att sätta dig i säkerhet och larma polisen istället för att ingripa själv.

Nödvärnsrätten

Nödvärnsrätten beskrivs i Brottsbalkens 24 kapitel. Nödvärnsrätt är den del av nödrätten som handlar om att mot en angripare använda våld eller hot om våld som annars är olagligt, rätten till fysiskt självförsvar. I §1 står det:

Rätt till nödvärn föreligger mot

  1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
  2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
  3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller
  4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Generellt gäller att inte använda mer våld än situationen kräver och förtjänar. Dock finns i §6 även viss tolerans för nödvärnsexcess, dvs. att man i stundens hetta tar i lite för hårt:

Om någon […] har gjort mer än vad som är medgivet, skall han ändå vara fri från ansvar, om omständigheterna var sådana att han svårligen kunde besinna sig.

Envarsgripande

Envarsgripande är det svenska juridiska begreppet för den rättighet som alla har att i vissa speciella situationer gripa personer som har begått brott. Det finns beskrivet i Rättegångsbalkens 24 kapitel 7§.

Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.

Ytterligare läsning

Merit Wager i Det goda samhället (lätt läsning)
Nödvärnsrätt enligt Säkerhetsakademien (mer detaljerad läsning, med exempel)

Share This